Select Page

Schrijf je in als lid van VZ&PC

Contributie

 

KNZB-contributie per jaar

 • Leden t/m 11 jaar € 14,25 (peildatum 2017)
 • Leden 12 jaar en ouder € 45,90 per jaar (peildatum 2017)
 • Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
 • VZPC-contributie per maand
 • Inschrijfgeld nieuwe leden eenmalig € 10,-.
 • Contributie ondersteunende leden € 9,- per maand.
 • Leden 11 jaar en jonger: € 12,- per maand
 • Leden 12 t/m 17 jaar: € 15,- per maand
 • Leden 18 jaar en ouder: € 20,- per maand
 • Indien drie leden binnen één gezin lid zijn en dit van hetzelfde rekeningnummer wordt afgeschreven, dan ontvangt het goedkoopste lid en evt. volgende lid/leden €3,- korting.
 • Contributie wordt gerekend per jaargang. Met andere woorden in het jaar waarin met 12 of 18 wordt zal
 • Vanaf januari van dat jaar gerekend worden met de betreffende contributie.
 • De VZPC-contributie wordt maandelijks geïncasseerd. De KNZB-contributie jaarlijks in januari of februari van elk jaar.
 • Opzeggingen vóór 1 december en vóór 1 juni van elk jaar.
 • Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met:

         – de verplichtingen ten aanzien van de contributiebetaling;

         – de regels ten aanzien van af- en aanmelding;

en verleent VZ&PC tot wederopzegging machtiging om van bovenstaand IBAN-nummer eenmalig € 10,- inschrijfgeld, maandelijks de verschuldigde VZPC-contributie en één keer per jaar de KNZB-contributie af te schrijven.

Regels t.a.v. de contributie en opzegging

Leeftijd wordt door de KNZB bepaald aan de hand van jaartal.

In het jaar waarin men 12 of 18 wordt, wordt per januari gerekend met de betreffende contributie. KNZB afdrachten zijn jaarlijks en worden in januari of februari geheven. Als men gedurende het kalenderjaar het lidmaatschap beëindigt, zal dit niet leiden tot gedeeltelijke teruggaaf.

Wanneer men gedurende het kalenderjaar lid wordt zijn wij verplicht om de gehele KNZB afdracht te innen.

Afmelden als lid is twee keer per jaar mogelijk. Voor 1 juni (beëindiging lidmaatschap gaat in per 1 juli) of 1 december (beëindiging lidmaatschap gaat in per 1 januari).Opzegging van het lidmaatschap kan dus slechts 2 x per jaar per 1 juli of per 1 januari en met inachtneming van de opzeggingstermijn van tenminste een maand.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, c.q. wordt opgezegd blijft niettemin de verenigingscontributie voor de rest van dat halve jaar verschuldigd.

Alle wijzigingen wat betreft: adres, telefoonnummer, rekeningnummer, emailadres, veranderingen t.a.v. lidmaatschap graag per direct doorgeven aan de ledenadministratie van VZPC op het emailadres: ledenadministratie@vzpc.nl